DİNİ BİLGİ TESTİ

#1 Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?

#2 I. Mekke’den Medine’ye hicret II. Habeşistan’a hicret III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği IV. Bedir Savaşı Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3 Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?

#4 I. Akabe Sözleşmesi II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği IV. Huneyn Savaşı Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur

#5 “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?

#6 “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?

#8 Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?

#9 Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

#10 İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?

#12 “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diyen Hz. Peygamber daha çok hangi konunun önemini vurgulamaktadır?

#13 Aşağıdaki şıklardan hangisi “Tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir” hadisinden çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?

finish

Results